طراحی و اجرای مطب دکتر نوشفر

نام پروژه:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دکتر نوشفر

محل پروژه: تهران، خیابان ونک

مساحت سایت پروژه: ۱۱۵ متر مربع

متریال های اصلی :چوب، سرامیک، سنگ

مدت اجرا: ۳۰ روز