طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل مسکونی

نام پروژه:طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل مسکونی

محل پروژه: تهران، توانیر

مساحت پروژه: ۱۶۰ متر مربع

مدت اجرا: ۳۰ روز

متریال های اصلی :چوب، سنگ