طراحی و اجرای کلینیک خورشید

نام پروژه : طراحی و اجرای داخلی کلینیک خورشید

محل پروژه : تهران، خیابان جهان کودک

مساحت پروژه : ۳۰۰ متر مربع

مدت اجرا : ۵۳ روز

متریال های اصلی : چوب، سنگ، سرامیک