طراحی و اجرای داخلی بیمه البرز

نام پروژه:طراحی و اجرای داخلی بیمه البرز

محل پروژه: تهران،میدان ونک

مساحت پروژه: ۸۰ متر مربع

متریال های اصلی :چوب، سنگ، بامبو

مدت اجرا: ۹ روز